PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Założenia programu

Głównym zamiarem wprowadzonego programu jest udoskonalenie technologii oraz cyfrowych możliwości, stosowanych przez obywateli kraju. Proces przygotowywania programu został oparty na trzech głównych przesłankach:

 • rozległa dostępność szybkiego i sprawnego łącza Internetu
 • rozwój e-administracji
 • podniesienie znajomości rozwiązań cyfrowych wśród obywateli

 

Wynika to z faktu, iż państwo nie do końca wykorzystuje dostępne warunki. Polskie realia technologiczne znacznie odbiegają od europejskich standartów, przez co sfera ta nie jest na tyle sprawnie rozwinięta, jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego też Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju  opracowało Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Strategia ta w swoim założeniu ma przyczynić się do rozwoju i i polepszenia zaistniałej sytuacji. Oczekiwanym rezultatem jest wzrost poziomu jakości oraz świadomości świadczonych usług (e-administracja). Także celem jest zapobieganie wyeliminowania społecznego w zakresie cyfryzacji.

Dla kogo program?

Do grupy potencjalnych beneficjentów programu należą między innymi:

 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane
 • jednostki naukowe
 • państwowe organizacje kultury
 • organizacje pozarządowe

 Na co można otrzymać dotację?

Program wspomagany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych.  Łącznie przeznaczone jest około 2,2 mld euro, które w właściwy sposób rozdysponowano między  ustalonymi osiami priorytetowymi:

 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
 2. E-administracja i otwarty rząd
 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
 4. Pomoc techniczna

 

Realizacja pierwszego priorytetu przede wszystkim  związana jest z minimalizacją  występujących  dysproporcji w zakresie korzystania z szerokopasmowego Internetu. Poprzednia perspektywa zaowocowała wybudowaniem wielu  sieci telekomunikacyjnych. Aktualnie kładzie się nacisk na odpowiednią jakość łączy, umożliwiającą szybkie połączenie z Internetem (conajmniej 30  Mb/s).Warunkiem jest realizacja przedsięwzięć w miejscach, gdzie nie jest możliwa osiągalność  szerokopasmowego Internetu. Kolejny priorytet, czyli E-administracja i otwarty rząd skupia się wokół jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych bądź przez nie nadzorowanych. Tworzone projekty mają za zadanie zwiększenie powszechności oraz jakości usług elektronicznych, świadczonych przez urzędy. Innym założeniem jest podniesienie komunikatywności i sposobu eksploatowania wiadomości dotyczących sektora publicznego. Większość wskazań i zaleceń opiera się na przyjętym przez Polske Planie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Priorytet trzeci, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa obejmuje czynności związane z prowadzeniem instruktaży i szkoleń poświęconych procesowi cyfryzacji.  Realizowane także będą działania o charakterze promocyjnym (kampanie edukacyjno-informacyjne), dążące do powiększenia liczby osób korzystających z Internetu. Założenia tej osi  skierowane  są również do utalentowanych studentów uczelni technicznych, z szczególnym uwzględnieniem kierunków technologii informacyjno-komunikacyjnej. Będzie to bardzo dobra możliwość rozwoju dla przyszłych programistów. Ostatni priorytet, Pomoc techniczna przedstawiany jest jako baza wsparcia dla innych osi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Oprócz zagwarantowania odpowiedniego przebiegu projektów przewidywane są także czynności promocyjne i informacyjne.

Podczas realizacji projektu możliwe są dwie formy uzupełnienia udziału własnego. Pierwszą z nich są fundusze publiczne, pochodzące z ustanowionego budżetu jednostek państwowych lub fundusze prywatne. Przyznanie dotacje następuje na skutek podpisania umowy. Środki pieniężne mogą zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na koszty kwalifikowane. W przypadku realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 możliwe jest subsydiowanie na podstawie cross-financingu, jednakże planowane wydatki nie mogą przedstawiać się w granicach większych niż 10% całościowych kosztów kwalifikowanych.

Kancelaria MG Premium świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa unijnego dla przedsiębiorstw. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie oraz zespół najlepszych ekspertów. Nowy okres programowania jest szansą dla zrealizowaniu wielu ciekawych projektów. Oferujemy pomoc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, w trakcie oceny wniosku oraz po uzyskaniu decyzji  o przyznaniu dofinansowania. Lata 2014-2020 są bardzo dobrym czasem aby podjąć starania o dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.